Wolna niedziela w UE. Konferencja w Brukseli

W Parlamencie Europejskim w Brukseli zakończyła się konferencja poświęcona promowaniu idei wolnej niedzieli w Unii Europejskiej. Organizatorem spotkania było Europejskie Przymierze Wolnej Niedzieli oraz zwi±zki zawodowe i inne organizacje społeczne. W ramach konferencji miały miejsce trzy bloki dyskusyjne:Praca przyzwoita i wolne niedziele w czasach kryzysu,Równoważenie życia rodzinnego i prywatnego z prac± - ku szczęśliwemu i zdrowemu życiu,Jak wolna niedziela umożliwia uczestnictwo obywatelskie i zaangażowanie ochotnicze (wolontariat). Zwrócono też uwagę na koszty społeczne i ekonomiczne wynikaj±ce z pracy w niedzielę,tj. choroby takie jak:depresja,neuroza,choroby psychiczne,alergie. Koszty leczenia tych chorób ponosi społeczeństwo,zyski zaś trafiaj± wył±cznie do korporacji. W trakcie spotkania Europejskie Przymierze Wolnej Niedzieli przedstawiło prezentację swojej kampanii zatytułowanej "Wolna niedziela i przyzwoita praca w przededniu wyborów do Parlamentu Europejskiego w 2014 r."

- Działania na szczeblu europejskim pokazują,że nie jesteśmy osamotnieni w naszych postulatach,a próby wmówienia nam, że Europa zachodnia odstępuje od tych zasad,s± niezgodne z prawd± - podkreśla Alfred Bujara.

Organizatorzy konferencji liczą na zaangażowanie posłów do Parlamentu Europejskiego w kampanię i prace legislacyjne zmierzające do uczynienia niedzieli dniem odpoczynku w Unii Europejskiej.

- Posłom Parlamentu Europejskiego przedłożyliśmy do wypełnienia deklaracje poparcia idei niedzieli wolnej od pracy i godnych warunków zatrudnienia -mówi Alfred Bujara,przewodnicz±cy Sekcji Krajowej Pracowników Handlu NSZZ "Solidarność". - Zauważmy,że jest to deklaracja podejmowana przed wyborami europejskimi,która pozwoli nam ocenić poparcie posłów jak również kandydatów do PE w tej sprawie.

Konieczność rozwi±zania sprawy poprzez dyrektywę unijn± zadeklarował już niemiecki poseł Thomas Mann (Europejska Partia Ludowa),wiceprzewodnicz±cy komisji zatrudnienia i spraw społecznych PE.

Jak mówiła, w handlu zatrudnionych jest ok. miliona osób, większość to kobiety, które nie mog± tego dnia spędzić z dziećmi. "Oddanie innego dnia w zamian nie jest rozwi±zaniem, które moglibyśmy zaakceptować, ponieważ innego dnia małżonek jest w pracy, dzieci w szkole i z cał± pewności± nie służy to wzmacnianiu więzi rodzinnych" - dodała Szydełko.

Organizatorzy i uczestnicy konferencji podkreślaj±,że niedziela wolna od pracy i przyzwoite godziny pracy maj± ogromne znaczenie dla obywateli oraz pracowników w całej Europie i nie s± sprzeczne z konkurencyjności± ekonomiczn±.

- Konkurencyjność potrzebuje innowacji,innowacja wymaga kreatywności,a kreatywność odpoczynku - podsumowuje Bujara.

Pliki do pobrania