Niedziela wspólnym dobrem.

Niedziela wspólnym dobrem – to temat konferencji, któr± zorganizowano na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego. – Chcemy pokazać niedzielę z różnych punktów widzenia. Nie tylko od strony podstaw teologicznych ale także z punktu widzenia ekonomicznego – mówił ks. dr Tomasz Wielebski z Wydziału Teologicznego UKSW,jeden z organizatorów konferencji. Nad kwesti± pracy w niedzielę dyskutowali eksperci,w tym reprezentanci Solidarno¶ści i przedstawiciele Kościoła.

Abp. Henryk Hoser,ordynariusz warszawsko-praski nigdy nie przypuszczałby - choćby wtedy,gdy dawno temu Polacy wywalczyli sobie wolne soboty –że kiedyś trzeba będzie walczyć o… wolne niedziele. – Nigdy nie spodziewałem się,że przyjdzie mi brać udział w sesji,której celem jest uzasadnienie potrzeby świętowania niedzieli – mówił abp Hoser otwieraj±c konferencję. –Dziś mówi się o sobocie i niedzieli jako o weekendzie,tymczasem niedziela to wyj±tkowy dzień ustanowiony przez Chrystusa,dzień święty,wprowadzaj±cy nas w zupełnie inny porz±dek,nadaj±cy sens codziennej pracy,ale także dzień odpoczynku,od naszego codziennego zabiegania. Zanikanie niedzieli powoduje zatarcie granic miedzy sacrum i profanum,ale i paraliż życia codziennego,skoro tego dnia się nie świętuje. Trzeba przywrócić niedzielę świętowaniu i rodzinie – apelował hierarcha.

Alfred Bujara szef Sekretariatu Krajowego Banków,Handlu i Ubezpieczeń „S”, jeden z głównych prelegentów,stwierdził,że od czasu wejścia na polski rynek wielko powierzchniowych sieci handlowych liczba ich pracowników spadła kilkakrotnie,nie zmniejszyły się natomiast obowi±zki. To powoduje większ± niż kiedyś eksploatację zatrudnionych. W wielu hipermarketach pracownicy maj± tylko jedn± w miesi±cu woln± niedzielę. Problemem staje się to,czy będzie można spędzić niedzielę z rodzin±,ale także np. to,komu powierzyć opiekę nad dziećmi pod nieobecność pracuj±cego w niedzielę rodzica. Pozytywne,zdaniem Bujary jest jednak to,że w ostatnich latach coraz więcej Polaków jest przekonana o potrzebie uznania niedzieli za wolny od pracy i coraz mniej wykorzystuje ten dzień do robienia zakupów

Alfred Bujara odczytał przesłanie przewodnicz±cego KK Piotra Dudy skierowane do uczestników konferencji. –„Solidarność,reprezentuj±ca pracowników,a także wierna społecznej nauce Kościoła,będ±cej punktem odniesienia naszego statutu, niezmiennie zabiega,aby niedziela była dniem prawdziwie wolnym od pracy – zaznaczył przewodnicz±cy. – Ideałem byłaby sytuacja,gdyby każdy niedzielę mógł spędzać ze swoja rodzina,aby nikt nie musiał iść tego dnia do pracy. To,oczywiście,niemożliwe. Osoby dbaj±ce o nasze bezpieczeństwo,dostarczaj±ce nam energii,nie mog± pracy przerwać,ale trzeba ze wszystkich sił d±żyć do modelu,gdzie w ten święty dzień pracuj± wył±cznie osoby,które prac,a właściwie służba dla drugiego człowieka jest absolutnie niezbędna. Dziś coraz bardziej oddalamy się oddalamy się od tego ideału,a w pogoni za zyskiem zbyt wielu przedsiębiorców nie baczy nawet na prawo do niedzieli. Będziemy z tym walczyć wszelkimi dostępnymi środkami.

Pliki do pobrania